You are here

Södra Länken

Södra Länken, Sweden, Dramix 3D, fibre reinforcement

Fibre: Dramix® 3D

Application: Permanent shotcrete lining

Date of construction: 2000-2004